Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Általános Szállítási Feltételek
2015-07-02

A C+D AUTOMATIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI

 • Általános tudnivalók
  Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a C+D Automatika Ipari és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban C+D) Vevővel szemben kötelezettséget vállal és a Felek között létrejött szerződésben eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben a Vevő az Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek átvételét követően írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adás-vétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.
 • Adás-vétel
  Az adás-vételi megállapodás a Vevő és C+D között akkor jön létre, ha a Vevő a C+D írásos ajánlatát írásban visszaigazolta a C+D ajánlatának cégszerű aláírásával, vagy ha a C+D a Vevő megrendelését írásban (E-mail, telefax) visszaigazolta, továbbá ha az adás-vételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy a Vevő az árut számla ellenében átvette.
 • Árak
  A C+D érvényes árait a www.meter.hu honlap tartalmazza. Az árak ÁFA nélkül értendők. Amennyiben a C+D ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés időpontjában érvényes a www.meter.hu honlapon szereplő árat kell alkalmazni. A C+D által a listaártól eltérő ajánlat kiadása esetén az ajánlat érvényessége, amennyiben ezt C+D az ajánlatban külön nem jelzi, 30 naptári nap.
  A C+D fenntartja magának a jogot, hogy importáru esetén az ajánlat kiadása és a megrendelés időpontja között bekövetkezett 2 %-nál nagyobb deviza árfolyamváltozást szállításkor áraiban értelemszerűen érvényesítse. Bázis: Commerzbank deviza eladási árfolyam.
 • Teljesítés helye
  Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb megállapodás másképp nem rendelkezik, a teljesítés helye a C+D Automatika Kft. Mintaboltja (1191 Budapest, Földváry u. 2.). C+D vállalja a Vevő írásbeli kérésére a pontos szállítási cím és átvételi idő megjelölése mellett az áru fuvarozó által térítés ellenében történő leszállítását. Ebben az esetben a fuvarozás során a kárveszély az árunak a fuvarozó részére történő átadásával átszáll a Vevőre. Amennyiben a Vevő az általa megjelölt telephelyen történő átvételt kért, és a szállítmányozótól a C+D által előre jelzett időpontban nem veszi át az árut, úgy a szállítási költségek a Vevőt terhelik.
 • Fizetési feltételek
  Az átadott termékek árának megfizetése a C+D által kibocsátott számla ellenében történik. Amennyiben ajánlatban vagy szerződésben ettől eltérő megállapodás nem jön létre a Vevő minden esetben köteles az áru ellenértékét átvételkor teljes egészében készpénzben megfizetni. Nem készpénzes fizetési mód alkalmazásánál késedelmes fizetés esetén C+D jogosult késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke a Ptk. 6:48. § szerint meghatározott. A C+D fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn C+D-vel szemben.
  C+D fenntartja magának a jogot részteljesítésre és az ennek megfelelő rész számlázásra amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik. C+D által vitatott és nem jogerősen megállapított ellenkövetelés miatt beszámítást vagy fizetési visszatartást C+D-nek nem áll módjában elfogadni.
 • Határidők
  C+D által ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidők minden esetben (amennyiben konkrét dátum nem kerül megállapításra) a C+D által írásban visszaigazolt megrendelés illetve a C+D által kiadott ajánlat Vevő írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendők. C+D ettől eltérő szállítási határidő vállalására kizárólag kölcsönös írásbeli megállapodás esetén kötelezhető. C+D mentesül a szállítási határidők betartásának kötelezettsége alól vismajor vagy minden olyan esemény bekövetkezése esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be és a C+D illetve beszállítói akaratától független. A C+D köteles a Vevőt az átadás (szállítás) időpontjáról legalább 24 órával azt megelőzően írásban értesíteni.
  Amennyiben a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket az írásbeli készre jelentést követően 30 napon belül nem veszi át úgy C+D jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződéses értékére vetített havi 3 %-os tárolási díjat felszámolni, az áru feletti szabad rendelkezési jog (más Vevő részére történő kiadás) mellett.
 • Tulajdonjog fenntartása
  C+D fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre C+D-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása a Vevőt nem mentesíti a késedelmi kamat, meghiúsulási kötbér és az esetleg felmerült szállítási költségek megfizetése alól. Az áru átvételétől számítva azok épségéért, megőrzéséért a Vevő felel.
 • Csomagolás
  Az árlistában, az ajánlatokban szereplő árak gyártói csomagolással és kiszereléssel értendők, nem tartalmazzák az esetleges göngyöleg árát. Az ettől eltérő igényeket többletköltségek felszámolása mellett a felek külön megállapodásban rögzítik.
 • Garancia, minőségi kifogások
  A C+D az eladástól számított 12 hónapig vállal garanciát a szakszerű üzembe helyezés és használat során, konstrukciós vagy kiviteli hibából eredő meghibásodások esetére, a termékismertetőben vagy műszerkönyvben előírt műszaki adatok teljesítésére. Nem terjed ki a garancia helytelen használat, természetes kopás, elhasználódás, törés, elemi csapás és más külső hatások által bekövetkező meghibásodások, illetve harmadik fél által az árun elvégzett javítási, átalakítási tevékenység során végzett változtatások esetére.
  A garanciakötelezettség csak a hibás termékre terjed ki, nem vonatkozik az esetlegesen kapcsolódó közvetett és következményi károkra.
  Nem vállalunk garanciát azon érzékelőkre, szondákra és elektródákra, melyek rövid ideig tartó helytelen használat során is helyrehozhatatlan kárt szenvednek és javításuk nem lehetséges, valamint a nettó 10.000,-Ft érték alatti hordozható, kézi mérő-, és jelzőkészülékekre.
  A garancia a C+D által működtetett szervizben teljesítendő és a garanciális igények érvényesítéséhez az áru átadása mellett a vásárlást igazoló eredeti számla bemutatása szükséges.
  A C+D-nek garanciális javításra leadott eszközökre vonatkozóan, amennyiben a fent felsorolt esetek miatt a garanciális körön kívül esik a javítás, úgy bevizsgálási díjat számítunk fel. Ennek nagyságáról a Munkalap felvételekor értesítjük a felhasználót.
  A fizetős javításra meghatározott javítási költség a bevizsgálási díjat tartalmazza. Ha a fizetős javítás nem kerül megrendelésre, a bevizsgálási díj fizetendő.
  Garanciát vállalunk a javított hiba újbóli előfordulása esetére, a javított készülék kiadásától számított 6 hónapig. 
 • Leszállított áru cseréje
  Amennyiben C+D hozzájárul egy a Vevő által kívánt jogalapot nélkülöző cseréhez, úgy minden ebből adódó költség és kockázat a vevőt terheli. A csere előfeltétele a visszaszállított áru újszerű kifogástalan állapota valamint az árura vonatkozó eredeti számla bemutatása.
 • Számítógépes adatfeldolgozás
  Annak érdekében, hogy a Vevők folyamatos igényes tájékoztatása megoldható legyen, a kor követelményeinek megfelelően a C+D a közölt adatokat a Vevők személyére és a cégre vonatkozóan számítógépen nyilvántartja.
 • Vitás kérdések rendezése, illetékes bíróság
  A C+D törekszik igényes ajánlati tevékenységével, szerződésnek megfelelő szállítással és széles körű szerviz szolgálattal Vevői igényeit kielégíteni, valamint az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni.
  A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a C+D kiköti a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve - amennyiben az eljárás megyei bíróság hatáskörébe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 • Érvényesség
  A jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek 2014. július 1-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a www.meter.hu honlapon található. A jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.