Hungarian flagEnglish flag
1191 Budapest, Földváry u. 2.
info@meter.hu +36 1 282 9896
Robbanásbiztos berendezés kezelő ismeretfelújító képzés
2021-11-12

Robbanásbiztos kerendezés kezelő ismeretfelújító képzés

 

Helyszín: C+D Automatika oktatóterem (1191 Budapest, Földváry u. 2.)
Időpont: 2021. november 17., 14:00 óra
Időtartam: 10 óra
Oktató: Horogh Gyula
Képzésszervező: VLF Méréstechnika Kft.

Részvételi szándék jelzése: info@vlfkft.hu

 

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉS KEZELŐ ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS

Felnőttképzési törvény alá nem tartozó képzés

 

1. Megnevezése: ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉS KEZELŐ ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS

2. A képzés besorolása: szakmai képzés

3. A képzés célja: A robbanásvédelemben bekövetkezett alapvető változások megismertetése a területet érintő jogszabályok, előírások és tapasztalatok alapján.

4. Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

5. A program során megszerezhető kompetenciák: A modul tartalmában felsorolva.

6. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei [végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság, előzetesen elvárt ismeret (ek), egyéb feltételek]:

 • villamos szakképzettség, gépész szakképzettség, vegyész szakképzettség
 • robbanásbiztos berendezés kezelői szakképesítés

7. A képzésben való részvétel feltételei (részvétel követésének módja, megengedett hiányzás, egyéb feltételek):

 • jelenléti ív aláírása,
 • megengedett hiányzás mértéke: 0 óra

8. Tervezett képzési idő (szakmai képzés esetén elmélet és gyakorlat óraszáma):

 • Elmélet arány: 100 %
 • Gyakorlat aránya: 0 %
 • Képzés összes óraszáma: 10 óra, 
  • elmélet: 8 óra
  • gyakorlat: 0 óra

9. A képzés módszerei: csoportos kontaktóra.

10. Csoportlétszám (minimum és maximum): 5-25 fő

11. A képzés során alkalmazott értékelési rendszer: -

12. A képzés zárása (a képzés zárásának feltételei és módja): Sikeres írásbeli beszámoltatás után Tanúsítvány kiadása.

13. A képzés elvégzését igazoló okirat (bizonyítvány, tanúsítvány, látogatási igazolás, egyéb): Tanúsítvány.

14. A képzés elvégzését igazoló okirat kiadásának feltételei:

 • sikeres írásbeli vizsga
 • a képzésen a részvétel kötelező, hiányzás nem megengedett.
 • a képzés díja befizetésre került

15. A képzési díj megfizetésének módja: Képző által a képzés megkezdése előtt kiállított átutalásos számla alapján, 30 napos fizetési határidővel.

16. A résztvevő szerződésszegésének következményei:
A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből való kizárást eredményezheti.
A képzésen való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem kötelezett.

17. A felnőttképző szerződésszegésének következményei:
Amennyiben a Felnőttképző a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi vagy adatszolgáltatási kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár. 

18. A képzés/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja:

 • Munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletei,
 • Tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei,
 • MSZ EN 60079-0:2013 Robbanóképes közegek, Gyártmányok. Általános követelmények. 
 • MSZ EN 60079-14:2014 Robbanóképes közegek, Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése Védelmi módok, Gáz,Gőz, Köd és Porok Zónái és az ott alkalmazható védelmi módok, valamint az első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat.
 • MSZ EN 60079-17:2014 Robbanóképes közegek, villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása
 • MSZ EN 80079-36:2016  Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények
 • MSZ EN 80079-37:2016 : Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b”, folyadék alatti védelem „k”. 
 • MSZ EN 60079-10-2:2015  Robbanóképes közegek. 10-2: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes poros közegek  porok vizsgálati módszerei, zónák jelölései, poros térségekben alkalmazott védelmi módok.
 • A robbanásvédelem személyi, tárgyi és dokumentációs feltételrendszere, különös tekintettel a Munkavédelmi és tűzvédelmi törvényre, a
 • 3/2003 FMM-ESZCSM rendeletre, a 
 • 21/2010 NFGM rendelet 
 • 54/2014 BM rendelet

19. A képzés lebonyolításához szükséges eszköz- és felszerelési jegyzék

 • oktatástechnikai eszközök
 • Szabványok, jogszabályok megléte

20. A program tananyagegységei:

Robbanásbiztos berendezés kezelő ismeretfelújító tanfolyam
azonosítója megnevezése
1. tananyagegység Robbanásbiztos berendezés kezelő ismeretfelújító képzés

21. A képzés szervezője: VLF Méréstechnika Kft.

Részvételi szándék jelzése: info@vlfkft.hu